Privacyverklaring van Opgeruimd met Marijke

In deze privacyverklaring informeren we je graag over;

• Welke persoonsgegevens Opgeruimd met Marijke verzamelt en met welk doel;

• Hoe Opgeruimd met Marijke persoonsgegevens bewaart en beveiligt;

• Hoe lang Opgeruimd met Marijke persoonsgegevens bewaart;

 • Met wie Opgeruimd met Marijke persoonsgegevens deelt;

• Hoe je jouw persoonsgegevens kan inzien, aanpassen of verwijderen;

• Welke cookies Opgeruimd met Marijke op deze website plaatst.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Marijke Wagelaar van Opgeruimd met Marijke, die bereikbaar is via info@opgeruimdmetmarijke.nl.

Welke persoonsgegevens Opgeruimd met Marijke verzamelt en waarom: Wanneer je je aanmeldt voor opruim coaching als klant registreert Opgeruimd met Marijke:

• Voor- en achternaam

• Adresgegevens

• Telefoonnummer

• E-mailadres

• Eventuele extra door jou verstrekte gegevens met betrekking tot je vraag.

Gegevens van klanten verzamelt Opgeruimd met Marijke via haar website en via een telefonische intake en/of persoonlijk kennismakingsgesprek. Deze gegevens gebruikt Opgeruimd met Marijke om contact met je op te nemen, individuele trainings en/of coachingstrajecten zo goed mogelijk af te stemmen op jouw hulpvraag en/of facturen op te maken.

Hoe Opgeruimd met Marijke persoonsgegevens bewaart en beveiligt: Opgeruimd met Marijke neemt de bescherming van jouw persoonsgegevens uiterst serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Marijke Wagelaar.

Hoe lang Opgeruimd met Marijke persoonsgegevens bewaart: Opgeruimd met Marijke bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor wij de gegevens hebben verzameld.

• Concreet betekent dit dat persoonsgegevens van klanten en van eventuele deelnemers aan informatie- of andere bijeenkomsten maximaal 2 jaar wordt bewaard.

• Persoonsgegevens van eventuele Nieuwsbriefabonnees worden binnen 30 dagen na afmelding of verzoek tot verwijdering definitief vernietigd. Opgeruimd met Marijke verkoopt jouw persoonsgegevens niet aan derden door en verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden, als dit noodzakelijk is om aan één of meer wettelijke verplichtingen te voldoen of om op correcte wijze uitvoering te geven aan de werkzaamheden, die Opgeruimd met Marijke voor jou verricht. Met wie Opgeruimd met Marijke persoonsgegevens deelt: Organisaties of bedrijven met wie wij in dit kader samenwerken zijn: • De boekhouder voor het verwerken van de boekhouding van Opgeruimd met Marijke.

Hoe je jouw gegevens kan inzien, aanpassen of laten verwijderen: Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Opgeruimd met Marijke. Ook heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van je beschikken in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie, te laten sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens mailen naar Marijke Wagelaar van Opgeruimd met Marijke. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou persoonlijk wordt gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te zenden. Let op: maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart ter bescherming van jouw privacy. Opgeruimd met Marijke reageert zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 30 dagen, op jouw verzoek. Opgeruimd met Marijke wil je er tevens op attenderen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoons